درب سریع رولاپ

نام درب سریع

درب سریع رولاپ -

موقعیت درب

درب داخلی - درب خارجی -

نحوه بازشدن

کشویی -

سرعت باز شدن (متر بر ثانیه)

3

1 -

دمای کارکرد (سانتیگراد)

70+

25- -

جنس پرده

پی وی سی -

درجه حفاظت بین المللی

Ip54 -

امکانات

جلوگیری از اتلاف انرژی - قابلیت استفاده در سازه های سبک -

دانلود کاتالوگ

در حال حاضر کاتالوگ اضافه نشده است.

توضیحات :

اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻬﺖ ورودي در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻧﻮع درب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درب اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﮑﺮر درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ درب های سریع السیر High Speed رول آپ از ﻣﺘﺮﯾﺎل PVC می ﺑﺎﺷﺪ . درب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﯿاﺮ زﯾﺎدي دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷند و اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را جهت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﺼﻮرت رول ﭘﯿﭽﯿﺪه شده به ما می دهد .

ارسال نظر کاربران
شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر دهید