درب سریع رولاپ

اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻬﺖ ورودي در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻧﻮع درب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درب اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﮑﺮر درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ درب های سریع السیر High Speed رول آپ از ﻣﺘﺮﯾﺎل PVC می ﺑﺎﺷﺪ . درب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﯿاﺮ زﯾﺎدي دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷند و اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را جهت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﺼﻮرت رول ﭘﯿﭽﯿﺪه شده به ما می دهد .

اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻬﺖ ورودي در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻧﻮع درب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درب اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﮑﺮر درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ درب های سریع السیر High Speed رول آپ از ﻣﺘﺮﯾﺎل PVC می ﺑﺎﺷﺪ . درب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﯿاﺮ زﯾﺎدي دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷند و اﯾﻦ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را جهت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﺼﻮرت رول ﭘﯿﭽﯿﺪه شده به ما می دهد .

نام درب سریع
درب سریع رولاپ
موقعیت درب
درب داخلی
درب خارجی
نحوه بازشدن
کشویی
سرعت باز شدن (متر بر ثانیه)

3

1
دمای کارکرد (سانتیگراد)

70+

25-
جنس پرده
پی وی سی
درجه حفاظت بین المللی
Ip54
امکانات
جلوگیری از اتلاف انرژی
قابلیت استفاده در سازه های سبک

منتظر تماس شما هستیم

میتوانید با شرکت تماس تلفنی داشته باشید تا ما در اسرع وقت به شما اطلاعات و کمک لازم را بدهیم.

ما در 24 ساعت شبانه روز آماده هستیم تا به یاری شما بشتابیم.